POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

INFORMARE CU PRIVIRE LA POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a se conforma prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare “GDPR”) EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION S.R.L., cu sediul în jud. Ilfov, com. Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 8A, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2697/2002, CUI RO15107294, e-mail office@everpro.ro, telefon 0040-21-3505273 (“EVERPRO”), vă aduce la cunoștință prin prezentul document politica noastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, respectiv care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile pentru care le prelucrăm, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, informații despre transferul datelor cu caracter personal, perioada de stocare, măsurile de securizare a datelor, drepturile persoanelor vizate privitoare la datele cu caracter personal prelucrate. Această politică se aplică clienților, reprezentanților clienților, vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre: www.everpro.ro, www.eurowarehouse.ro, www.ermetiq.ro, www.everpower.ro . Politica noastră privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal va fi revizuită în funcție de evoluția legislației și în vederea îmbunătățirii acesteia.DATELE CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect pe baza unuia element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare etc.

Datele cu caracter personal pe care EVERPRO le prelucrează: nume și prenume, adresă domiciliu/reședință, adresă de livrare, număr și seria act de identitate, data și locul nașterii, cod numeric personal, cont IBAN, funcția și numele angajatorului, imaginea (conținută în actele de identitate sau suprinsă de camerele de supraveghere video instalate in sediul/punctele de lucru ale EVERPRO), semnătură, număr de telefon fix si/sau mobil personal/de serviciu, adresa de e-mail personală/de serviciu, informații de plată atunci când achiziționezi produse de la noi, IP-ul (internet protocol address) [...] inclusiv documentația suport pe care sunt furnizate datele cu caracter personal menționate mai sus („Datele Personale”) Cum colectează EVERPRO datele cu caracter personal: EVERPRO colectează date cu caracter personal în mod direct de la tine prin achiziția produselor din punctele noastre de vânzare/ prin intermediul agenților de vânzări, prin folosirea serviciului de service pentru produsele achiziționate de la EVERPRO, prin crearea unui cont pe unul dintre site-urile noastre, prin lansarea unei comenzi online, prin completarea anumitor formulare, prin camerele de supraveghere sau indirect accesând site-ul și navigând prin el, unele informații pot fi strânse în mod pasiv (adică, fără sa ni le trimiteți în mod activ) prin diferite metode, cum ar fi [...]. Atenție! Nicio comunicare prin internet nu prezintă securitate 100%. Alegerea comunicării prin poştă electronică presupune și asumarea riscurilor legate de comunicarea informaţiilor prin e-mail (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor etc). Supravegherea video se realizează în jurul sediului social și în incinta și în jurul punctelor de lucru. Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile și sunt semnalizate corespunzător. Supravegherea video nu vizează spații prin care s-ar aduce atingere intimtății unei persoane. Imaginile nu sunt folosite în niciun alt scop și au acces la ele un număr restrâns de persoane. Stocarea datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepția situației in care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident. Site-urile Societății utilizează cookie-urile pentru a îmbunătății navigarea prin acestea și a le asigura funcționalitatea. Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului. Cookie-urile sunt fișiere pasive, criptate, ce conțin text, având dimensiuni reduse, care sunt stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului în momentul în care acesta din urmă folosește internetul. Există două tipuri principale de cookie-uri: a) session cookies (cookie-uri temporare) – acest cookie este stocat în memoria temporară a calculatorului și nu mai este reținut după ce browser-ul a fost închis. Acest tip de cookies nu colecționează informații din calculator; b) permanent cookies (cookie-uri permanente) – acest cookies este depozitat pe hard disk-ul calculatorului până la data la care expiră sau până când este șters de utilizator. Acest tip de cookies colecționează informații despre utilizator (ex. comportament pe site-uri/preferințe etc).

Societatea utilizează session cookie-uri pentru:
-analiza si trafic;
-social media

Societatea utilizează permanent cookie-uri pentru:
-analiza si trafic;
-social media

Cookie-urile stocate pe calculatorul/terminalul mobil sau echipamentul tău de accesare a internet-ului pot fi accesate doar de noi atunci când vizitezi unul dintre site-urile noastre. Pentru a prelucra cookie-uri avem nevoie de acordul tău. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browserului tău apăsând pe "Help" în același meniu al browser-ului. Majoritatea browser-elor pot fi setate să blocheze plasarea cookie-urilor. Dacă vei opta pentru această setare, este posibil: (i) să fii nevoit să setezi manual unele preferințe, la fiecare navigare prin site-ul nostru ce prezintă interes pentru tine și (ii) să nu poți accesa anumite funcționalități ale site-ului.
Opțiunile tale pentru prelucrarea cookie-urilor pot fi modificate aici. Mai multe informații despre cookie-urile folosite de către Societate si modul în care îți manifești acordul și opțiunile sunt afișate aici.SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE EVERPRO

• În vederea executării contractelor pe care le încheiem, având ca temei juridic necesitatea executării contractului încheiat cu tine;
• În vederea realizării achiziției produselor EVERPRO din punctele noastre de vânzare EVERPRO și livrarea produselor, dacă e cazul, având ca temei juridic necesitatea executării contractului;
• În vederea preluării comenzii online (comerț electronic) și livrării comenzii lansate, având ca temei juridic necesitatea executării contractului;
• În vederea furnizării serviciului de service al produselor achiziționate de la EVERPRO, având ca temei juridic îndeplinirea unei obligații legale/obligații contractuale;
• În scop de analiza si trafic atunci când navighezi prin site-urile noastre: www.everpro.ro, www.eurowarehouse.ro, www.ermetiq.ro, www.everpower.ro
• În scop de marketing (Transmitere newsletter), având ca temei juridic consimțământul tău; Ai dreptul în orice moment să îți retragi consimțământul de a-ți prelucra datele în scopuri de marketing.
• În scopul asigurării securității spațiului EVERPRO, a bunurilor EVERPRO și ale tale, siguranței tale, asigurării securității sistemului informatic prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, având ca temeiul juridic pentru această prelucrare îndeplinirea obligațiilor legale și interesul legitim al EVERPRO.
• În vederea recuperării creanțelor datorate de tine EVERPRO, având ca temei juridic interesul legitim al EVERPRO de a-și valorifica dreptul de recuperare a creanțelor.DESTINATARII DATELOR PERSONALE

În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale vor fi divulgate către următorii destinatari/persoane împuternicite de EVERPRO, după cum urmează:

(a) Către angajații EVERPRO care au atribuții de serviciu ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii acestora;
(b) Furnizorul de servicii aferente sistemului de plată folosit de EVERPRO;
(c) Furnizorul de tichete cadou, furnizorul de servicii de curierat pentru livrarea produselor;
(d) Instituții bancare pentru procesarea plății;
(e) consultanți externi (ex. avocați, executori judecătorești etc, dacă este cazul)
(f) către autorități, dacă este cazul.
Furnizorii de servicii sunt atent selecționați și au obligația de a folosi datele încredințate în scopurile expres specificate de EVERPRO, aplicând prevederile legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Divulgările de date realizate de EVERPRO respectă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute de legislația aplicabilă, în special principiul minimizării datelor cu caracter personal.PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele Personale nu vor fi stocate de către EVERPRO pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de prelucrare, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau până la retragerea consimțământului, atunci când prelucrarea se face exclusiv în baza consimțământului.
Stocarea datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepția situației in care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident.
La încheierea perioadei de stocare, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale EVERPRO.

DREPTURILE TALE ÎN LEGĂTURĂ CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În relația cu EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION S.R.L., în calitate de operator, ai următoarele drepturi în legătură cu Datele Personale prelucrate de aceasta:

1. Dreptul de acces la Datele Personale: ai dreptul de a obține din partea EVERPRO acces la și informații cu privire la datele cu caracter personal care te privesc și care sunt prelucrate de către EVERPRO împreună cu scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine;
2. Dreptul la rectificarea Datelor Personale: ai dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care te privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate; EVERPRO te încurajează să îți exerciți acest drept ori de câte ori constați că Datele Personale prelucrate de Societate nu sunt actuale sau sunt inexacte sau incomplete.
3. Dreptul la ștergerea Datelor Personale: ai dreptul de a obține de la EVERPRO, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele motive: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate de către EVERPRO; (ii) Datele Personale au fost prelucrate ilegal de către EVERPRO; (iii) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine EVERPRO (iv) îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; !! Dacă Datele tale Personale sunt necesare pentru ca EVERPRO să respecte anumite obligaţii legale, cererii tale nu îi putem da curs.
4. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: ai dreptul de a obține de la EVERPRO restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații, astfel: (i) contești exactitatea datelor pe care le prelucrează EVERPRO; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către EVERPRO este ilegală, iar tu nu vrei ștergerea Datelor Personale, ci soliciți restricționarea utilizării lor de către EVERPRO; (iii) EVERPRO nu mai are nevoie de Datele Personale, dar i le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care obții restricționarea prelucrării, vei fi informat ulterior de către EVERPRO înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
5. Dreptul la portabilitatea datelor: ai dreptul de a primi de la EVERPRO datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Poți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul tău, contract sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
6. Dreptul la opoziție: ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării efectuate de EVERPRO având ca temei juridic interesul legitim al acesteia.
7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau care te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru orice întrebări și nelămuriri cu privire la informațiile incluse în această politică și pentru exercitarea drepturilor de mai sus, poți trimite o cerere scrisă i) prin e-mail la adresa: office@everpror.ro (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: jud. Ilfov, com. Afumați, șos. București – Urziceni nr. 8A, sau (iii) direct prin depunere la sediul EVERPRO, la recepție. În vederea formulării cererii poți utiliza modelul de cerere pus la dispoziție de EVERPRO la sediul Societății din jud. Ilfov, com. Afumați, șos. București – Urziceni nr. 8A sau prin adresarea unei cereri de furnizare a modelului la office@everpror.ro.

Pentru a evita dezvăluirea Datelor tale Personale unor persoane neîndreptățite, EVERPRO poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. EVERPRO va furniza un răspuns privind cererea ta de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor în vigoare.

Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, sector 1, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336, adresa e-mail de contact: anspdcp@dataprotection.ro.

Ai dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a indica vreun motiv. În vederea exercitării acestui drept poți utiliza formularul "RETRAGERE CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL" pus la dispoziție de EVERPRO la sediul Societății din jud. Ilfov, com. Afumați, șos. București – Urziceni nr. 8A sau prin adresarea unei cereri de furnizare a modelului la office@everpror.ro. Retragerea consimțămîntului este necesar să o trimiți fie prin e-mail la adresa: office@everpro.ro, fie prin poștă/curier la următoarea adresă: jud. Ilfov, com. Afumați, șos. București – Urziceni nr. 8A sau direct prin depunere la sediul EVERPRO, la recepție. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.MĂSURI DE SECURIZARE ÎN LEGĂTURĂ CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION S.R.L. va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile pentru a-ți proteja Datele Personale împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii Datelor Personale și de asemenea, va menține confidențialitatea tuturor Datelor Personale primite de la tine în condițiile menționate în această informare.